Visie

Missie/ visie de Trampoline

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.  

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.   

  

Missie  

In De Trampoline ervaren de leerlingen meer plezier in leren doordat we inspelen op de leefwereld en de noden van de kinderen. Onze school biedt actief en levensecht onderwijs aan.   

  

Visie  

Als buurtschool werken we samen met leerlingen, ouders, externe partners en de buurt aan de opvoeding van onze leerlingen. We betrekken ouders en de buurt bij pedagogische activiteiten: hulp bieden tijdens lessen, leesouders, bijwonen toneel, afsluiters van een project of thema,…

Door het aanbieden van een grote verscheidenheid aan werkvormen o.a. coöperatieve werkvormen, peer tutoring, projecten… bieden we actief en levensecht onderwijs aan. Vanaf de kleuterklas stimuleren we keuzes maken en zelfstandig werken door hoekenwerk en later contractwerk.   

We integreren ervaringsgerichte methodieken binnen onze lessen. Zo krijgen de leerlingen de kans om aan te geven waarover zij willen leren. Hieruit groeien klas- of schoolprojecten. Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.  

De school reikt de leerlingen en leerkrachten moderne leermiddelen aan om gevarieerd, levensecht onderwijs te realiseren. Recente technologische apparatuur (een ‘state of the art’ smartbord, i-pads,…), doordachte leermethoden, gepaste professionalisering, een waaier aan didactische materialen en pedagogisch verantwoorde uitstappen faciliteren kwaliteitsvol onderwijs.  

Bij dit actief en levensecht onderwijs hoort een dynamisch team dat zich kan ontplooien in een vertrouwenscultuur. Een gestructureerd zorgbeleid bewaakt deze vertrouwenscultuur mee en bouwt een zorgstructuur uit. In De Trampoline worden taken binnen de zorg afgebakend en duidelijk omlijnd. Taalvaardigheid staat centraal in ons zorgbeleid.   

Het schoolteam begeleidt samen met de ouders leerlingen in hun zelfontplooiing en het ontwikkelen van zelfsturing. Zo staat de optimale ontwikkeling van elk kind centraal.  

Door ouders uit te nodigen voor formele en informele gesprekken én infoavonden, verhogen we de betrokkenheid. De school laat zich hiervoor ondersteunen door externen, het CLB, de opvoedingswinkel,…  

Bij het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Via een kwaliteitsvolle onderwijsloopbaan-begeleiding (OLB) bieden wij onze leerlingen ontplooiingskansen en maken wij ze klaar om bewust en zelfstandig keuzes te maken.   

Wij brengen actief kennis, vaardigheden en attitudes bij die gericht zijn op een gezonde levensstijl. De kinderen leren zich op een verantwoorde wijze te verplaatsen en te gedragen in het verkeer.  

Een belangrijke factor in het slagen van een visie, het bereiken van vooropgestelde doelen is de communicatie. De Trampoline voert naast gevestigde communicatiekanalen (mail, prikbord, lerarenkastjes, wiki, vergaderingen, overlegmomenten,..) een open communicatie en bewaakt deze.