Wat bieden wij?

De school heeft een kleuterafdeling en lagere school. Kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom in onze school.
De schoolstructuur bepaalt dat er van elk leerjaar 1 klas kan ingericht worden. In onze klassen nu en in de toekomst kunnen een 24-tal leerlingen les volgen. De maximumcapaciteit bedraagt 240 lln.

Onze school heeft aandacht voor een brede vorming: er wordt een stevige basis gelegd voor de individuele ontplooiing, het functioneren in groep/school/de maatschappij. Er wordt, d.m.v. 'STEM' projecten, een krachtige leeromgeving gecreëerd waarin onze kinderen worden uitgenodigd en de kans krijgen hun eigen leren in handen te nemen. 
Omdat elk kind uniek is en zich anders ontwikkelt, worden de leerlingen systematisch opgevolgd door de leerkrachten en het zorgteam. Samen denken we na over wat de kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden. Zo bieden wij kansen tot maximale ontplooiing van elk kind.

Het schoolontwikkelingsplan wordt opgebouwd in het kader van het bereiken van de eindtermen. Het gaat om kwaliteiten inzake kennis, inzicht, vaardigheden en onderwijsattitudes.
Onze school is niet alleen een leergemeenschap maar ook een leefgemeenschap.

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én -strategie. Dit schooljaar zetten we ons professionaliseringstraject rond STEM verder. We beogen onze visie en werking rond STEM te finaliseren einde schooljaar 2021-2022. In 2023 verhuizen we naar onze nieuwbouw waar een laboratorium en een streamlab onze visie/project zullen faciliteren. Gelegen in het park Groot Schijn en het Rivierenhof in onze directe nabijheid, het nieuwe zwembad en een mooie nieuwe sporthal, hebben we mooie faciliteiten ter beschikking. We kijken er naar uit om onze vernieuwde visie vorm te geven!

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be. In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolontwikkelingsplan.

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn...vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.