Wat bieden wij?

Wij bestaan nu 5 jaar en bieden plaats aan kleutertjes, een eerste leerjaar, tweede leerjaar, derde leerjaar, vierde leerjaar en vijfde leerjaar. In het schooljaar 2017-2018 richten we het zesde leerjaar in.
De schoolstructuur bepaalt dat er van elk leerjaar 1 klasje kan ingericht worden. In onze klasjes nu en in de toekomst kunnen een 24-tal leerlingen les volgen. De maximumcapaciteit  in het schooljaar 2016-2017 bedraagt 216 lln.

Onze school heeft aandacht voor een brede vorming: er wordt voldoende ruime en stevige basis gelegd voor de individuele ontplooiing, het functioneren in de maatschappij en het verdere leven.Er wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd, waar onze kinderen worden uitgenodigd en de kans krijgen hun eigen leren in handen te nemen.
Omdat elk kind uniek is en zich anders ontwikkelt, worden de leerlingen systematisch opgevolgd door de leerkrachten en het zorgteam. Samen denken we na over wat de kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden. Zo bieden wij kansen tot maximale ontplooiing van elk kind.

Het schoolwerkplan wordt opgebouwd in het kader van het bereiken van de eindtermen; het gaat om kwaliteiten inzake kennis, inzicht, vaardigheden en onderwijsattitudes.
Onze school is niet alleen een leergemeenschap maar ook een leefgemeenschap.

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én -strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be. In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn...vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.