Schoolraad

Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.

De pedagogische raad: dit adviesorgaan is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit personeel van onze school.

De leerlingenraad (of leerlingenforum/leerlingenparlement) in de lagere school: In de kleuter en lagere school starten we dagelijks met een kringgesprek. Hier wordt oa. naar de interesses en behoeften van de leerlingen gepeild. Samen met de klasjuf/schoolteam/directie worden er projecten uitgewerkt.

• In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. De oprichting is verplicht wanneer ten minste tien procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft.

De ouderraad (of oudervereniging/vriendenkring): De ouderraad vergadert 4 maal per jaar.

Samen met de leerkrachten worden projecten georganiseerd/ondersteund.

• Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

De schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit:

• 3 leden verkozen door en uit het personeel

• 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

• 3 leden verkozen door en uit de ouders

 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel

Bo Jansen, Magali Claessens en Nikie Govaert

• 3 leden verkozen door en uit de ouders

Kelly Braspenninckx, Sven Kindt en Ilir Kllokoqi

• 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

Frieda Van Hest en Valerie Claessens

de directeur van de school

Erik Laenen