Aanmeldingen en inschrijvingen

centraal aanmeldingsregister basisonderwijs

Bij inschrijving dient het schoolreglement voor akkoord ondertekend te worden.

 

Meebrengen:

identiteitskaart rapport
identiteitskaart van het kind en de ouders rapport van de vorige school

Voorrangsregels bij inschrijvingen

Voorrangsregeling bij inschrijvingen

Broers en zussen (halfbroers en -zussen of stiefbroers en -zussen) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben voor het volgende schooljaar inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen. U wordt tijdig over de aanmeldingsprocedure via de media geïnformeerd en u krijgt ook een brief met alle info van de school mee naar huis.

Inschrijvingen

Voor alle andere leerlingen geldt ook een aanmeldingsperiode. Vanaf ..... mei 2021 is er de vrije inschrijvingsperiode voor iedereen, die zich niet aangemeld heeft. U wordt tijdig over de aanmeldingsprocedure via de media geïnformeerd en u krijgt ook een brief met alle info van de school mee naar huis.

 

Inschrijvingen

Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert ook dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren. De inschrijving gebeurt door de moeder, de vader of de voogd van het kind. Bij de inschrijving brengt u de SIS-kaart van het kind mee en een officieel document, dat uw identiteit aantoont. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt of tenzij hij/zij in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten.

 

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2½ jaar bereiken.

Instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart.

Wij vragen met aandrang dat de peuters zindelijk zijn op de instapdatum!
Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor een peuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week zou dit echter opgelost moeten zijn. 

 

Maximumcapaciteit

Om de veiligheid van de leerlingen te verzekeren en onze kinderen optimaal te laten genieten van de infrastructuur, zien we ons genoodzaakt de maximumcapaciteit van de klassen vast te leggen. De leerlingen moeten voldoende ‘fysische en psychische ruimte’ hebben in de klaslokalen en in het schoolgebouw. Wij hanteren hiervoor maxima voor de hele school en per leerjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de materiële capaciteit van de lokalen, de speelplaats, de refter en de turnzaal.

Voor basisschool De Trampoline betekent dit maximum 24 leerlingen per klas. De maximumcapaciteit voor de school werd vastgelegd op 240 leerlingen.

 

Data  (van zodra de data gekend zijn, wordt dit schema aangevuld)

0/0/2022 tot /0/2022     aanmeldperiode broers en zussen, kinderen van personeel (op afspraak)
    uiterlijk op    0/0/2022      toewijzing
0/0/2022 tot 0/0/2022     inschrijvingsperiode (op afspraak)

0/0/2022 tot 0/0/2022     reguliere aanmeldingsperiode
    uiterlijk op    /0/2022      toewijzing
/0/2022 tot 0/0/2022     inschrijvingsperiode (op afspraak)

vanaf 0/0/2022                     contacteren van wachtlijsten en inschrijven mogelijk

/0/2022                              publiceren vrije plaatsen

vanaf /05/2022                    vrije inschrijvingen

 

U kan steeds op het secretariaat terecht indien u hulp nodig heeft bij het aanmelden van uw zoon/dochter. Gelieve hiervoor een afspraak te maken op het secretariaat of telefonisch (03.344.07.76).

pen